Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 08 xuất bản ngày 04/10/2018: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/09/2018

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 04
  27/09/2018

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 06
  27/09/2018

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 08
  27/09/2018

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

từ trang 09 đến trang 10
  01/10/2018

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

từ trang 11 đến trang 15
  02/10/2018

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương

từ trang 16 đến trang 20
  12/09/2018

Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

từ trang 21 đến trang 30
  19/09/2018

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 31 đến trang 35
  11/09/2018

Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 39
  24/09/2018

Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 57