Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 06 xuất bản ngày 31/07/2018: 21 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/07/2018

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 09
  20/07/2018

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 10 đến trang 55
  20/07/2018

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 56 đến trang 59
  20/07/2018

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

từ trang 60 đến trang 67
  20/07/2018

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

từ trang 68 đến trang 69
  20/07/2018

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 70 đến trang 72
  20/07/2018

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019

từ trang 73 đến trang 74
  20/07/2018

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 75
  20/07/2018

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 76
  20/07/2018

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 77
  20/07/2018

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 78
  20/07/2018

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thành lập thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

từ trang 79 đến trang 80
  05/07/2018

Quyết định số 1609/QĐ- UBND ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 81 đến trang 88
  19/07/2018

Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

từ trang 89 đến trang 90
  24/07/2018

Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Lâm Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao

trang 91
  24/07/2018

Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Sông Thao là đô thị loại V trực thuộc huyện Cẩm Khê

trang 92
  24/07/2018

Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Hùng Sơn là đô thị loại V trực thuộc huyện Lâm Thao

trang 93
  24/07/2018

Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Thanh Ba là đô thị loại V trực thuộc huyện Thanh Ba

trang 94
  26/07/2018

Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

trang 95
  26/07/2018

Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

trang 96
  27/07/2018

Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức

trang 97