Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 20 xuất bản ngày 06/10/2016: 17 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/08/2016

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 13
  12/09/2016

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 22
  14/09/2016

Chỉ thị số 15/CT - UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

từ trang 23 đến trang 28
  16/09/2016

Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 29 đến trang 31
  12/09/2016

Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

trang 32
  13/09/2016

Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 35
  13/09/2016

Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 38
  13/09/2016

Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc điều động công tác cán bộ, công chức

từ trang 39 đến trang 40
  15/09/2016

Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 41
  19/09/2016

Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 42 đến trang 74
  31/08/2016

Thông báo số 76/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng đầu năm 2016.

từ trang 75 đến trang 78
  16/09/2016

Thông báo số 81/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Thanh Ba báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2016

từ trang 79 đến trang 81
  23/09/2016

Thông báo số 83/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Sơn

từ trang 82 đến trang 83
  12/09/2016

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

trang 84
  12/09/2016

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2016-2021

trang 85
  12/09/2016

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

trang 86
  12/09/2016

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

trang 87