Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 18 xuất bản ngày 22/08/2016: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/07/2016

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 08
  01/08/2016

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

từ trang 09 đến trang 17
  01/08/2016

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 25
  01/08/2016

Nghị quyết số 1/2016/NQ-HĐND về đề án Xây dựng đô thị văn minh - văn hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì - giai đoạn 2016 - 2020.

từ trang 26 đến trang 31
  25/07/2016

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

từ trang 32 đến trang 41
  25/07/2016

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về Chương trình huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt giai đoạn 2016-2020 của huyện Đoan Hùng

từ trang 42 đến trang 48
  25/07/2016

Nghị quyết số 17/2016/NQ- HĐND về chương trình phát triển cây Bưởi đặc sản giai đoạn 2016 - 2020.

từ trang 49 đến trang 54
  26/07/2016

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016-2021

từ trang 55 đến trang 57
  26/07/2016

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 58 đến trang 62
  26/07/2016

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

từ trang 63 đến trang 68
  26/07/2016

Thông báo số 58/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại cuộc họp nghe Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

từ trang 69 đến trang 72
  01/08/2016

Chỉ thị số 13/CT- UBND về việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

từ trang 73 đến trang 76
  28/07/2016

Quyết định số 1834/QĐ - UBND v/v Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Phú Thọ

từ trang 77 đến trang 78
  01/08/2016

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước thành phố Việt Trì năm 2015

từ trang 79 đến trang 80
  25/07/2016

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2015.

từ trang 81 đến trang 83
  26/07/2016

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 2015

từ trang 84 đến trang 85