Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 16 xuất bản ngày 18/07/2016: 44 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/06/2016

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 06 đến trang 17
  01/07/2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 19
  27/06/2016

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 20
  27/06/2016

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 21
  27/06/2016

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng Ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

từ trang 22 đến trang 23
  27/06/2016

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 24 đến trang 25
  27/06/2016

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 26
  27/06/2016

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 27 đến trang 28
  27/06/2016

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

từ trang 29 đến trang 30
  27/06/2016

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 31 đến trang 32
  23/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 33
  23/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 34
  23/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 35
  23/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 36 đến trang 37
  23/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 38 đến trang 39
  23/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 40
  23/06/2016

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 41
  23/06/2016

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 42
  23/06/2016

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 43 đến trang 44
  23/06/2016

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 45 đến trang 46
  13/07/2016

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh

từ trang 47 đến trang 50
  30/06/2016

Quyết định số 1562/QĐ-UBND v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 51 đến trang 57
  24/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 58
  24/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 59
  24/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 60 đến trang 61
  24/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 62
  24/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021

trang 63
  24/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 64 đến trang 65
  24/06/2016

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

từ trang 66 đến trang 67
  24/06/2016

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 68 đến trang 69
  24/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 70
  24/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 71
  24/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 72
  24/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 73
  24/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 74
  24/06/2016

Nghị quyết số 01/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 75 đến trang 76
  24/06/2016

Nghị quyết số 02/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 77 đến trang 78
  24/06/2016

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND về việc quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 79 đến trang 80
  24/06/2016

Nghị quyết số 04/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 81 đến trang 82
  24/06/2016

Nghị quyết số 05/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 83 đến trang 84
  24/06/2016

Nghị quyết số 06/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 85
  24/06/2016

Nghị quyết số 07/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 86 đến trang 87
  24/06/2016

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 88 đến trang 89
  24/06/2016

Nghị quyết số 09/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 90 đến trang 91