Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 14 xuất bản ngày 26/05/2016: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  04/05/2016

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 03 đến trang 06
  11/05/2016

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 10
  23/05/2016

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016

từ trang 11 đến trang 18
  25/05/2016

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Phú Thọ

từ trang 19 đến trang 30
  26/04/2016

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

từ trang 31 đến trang 38
  22/04/2016

Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

từ trang 39 đến trang 42
  29/04/2016

Quyết định số 998/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 54
  18/05/2016

Chỉ thị số 07/CT- UBND về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 58
  23/05/2016

Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016

từ trang 59 đến trang 62
  13/05/2016

Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

từ trang 63 đến trang 65