Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 xuất bản ngày 10/01/2016: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020

từ trang 03 đến trang 08
  14/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016

từ trang 09 đến trang 17
  14/12/2015

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

từ trang 18 đến trang 19
  14/12/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

từ trang 20 đến trang 27
  14/12/2015

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 28 đến trang 37
  14/12/2015

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016

từ trang 38 đến trang 67
  23/12/2015

Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

từ trang 68 đến trang 74
  23/12/2015

Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016

từ trang 75 đến trang 79
  23/12/2015

Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

từ trang 80 đến trang 83
  23/12/2015

Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

từ trang 84 đến trang 85