Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 01 xuất bản ngày 10/01/2016: 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

từ trang 04 đến trang 10
  14/12/2015

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016

từ trang 11 đến trang 12
  14/12/2015

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

từ trang 13 đến trang 14
  14/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

từ trang 15 đến trang 20
  14/12/2015

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

từ trang 21 đến trang 22
  14/12/2015

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

từ trang 23 đến trang 24
  14/12/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 25 đến trang 26
  14/12/2015

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021

từ trang 27 đến trang 29
  18/12/2015

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

từ trang 30 đến trang 36
  18/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016

từ trang 37 đến trang 40
  18/12/2015

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

từ trang 41 đến trang 42
  18/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

từ trang 43 đến trang 49
  18/12/2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020

từ trang 50 đến trang 54
  18/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

từ trang 55 đến trang 59
  18/12/2015

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 60 đến trang 63
  18/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

từ trang 64 đến trang 65
  25/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

từ trang 66 đến trang 72
  25/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.

từ trang 73 đến trang 77
  25/12/2015

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020

từ trang 78 đến trang 83
  25/12/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016

trang 84
  25/12/2015

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

trang 85
  25/12/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 86