Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 12 xuất bản ngày 20/12/2013: 23 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2013

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

từ trang 04 đến trang 14
  13/12/2013

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011

từ trang 15 đến trang 16
  13/12/2013

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

từ trang 17 đến trang 18
  13/12/2013

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

từ trang 19 đến trang 24
  13/12/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

từ trang 25 đến trang 26
  13/12/2013

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 27 đến trang 29
  13/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 30 đến trang 33
  13/12/2013

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

từ trang 34 đến trang 37
  13/12/2013

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 48
  13/12/2013

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016

từ trang 49 đến trang 53
  13/12/2013

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016

từ trang 54 đến trang 57
  13/12/2013

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 – 2015

từ trang 58 đến trang 68
  13/12/2013

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

từ trang 69 đến trang 70
  09/12/2013

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 71 đến trang 78
  04/12/2013

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

từ trang 79 đến trang 84
  12/12/2013

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa

từ trang 85 đến trang 90
  13/12/2013

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

từ trang 91 đến trang 95
  13/12/2013

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

từ trang 96 đến trang 98
  13/12/2013

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

từ trang 99 đến trang 103
  04/12/2013

Quyết định số 3123/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

từ trang 104 đến trang 105
  04/12/2013

Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 106 đến trang 107
  13/12/2013

Quyết định số 3212/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

từ trang 108 đến trang 109
  13/12/2013

Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc kiêm nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

từ trang 110 đến trang 111