Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 09 xuất bản ngày 10/10/2013: 18 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  05/09/2013

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND v/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

từ trang 04 đến trang 08
  17/09/2013

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

từ trang 09 đến trang 10
  26/09/2013

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND v/v ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

từ trang 11 đến trang 14
  01/07/2013

Quyết định số 651/2013/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Yên Lập

từ trang 15 đến trang 17
  09/09/2013

Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 19
  25/09/2013

Quyết định số 2398/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 10 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

từ trang 20 đến trang 22
  29/08/2013

Chỉ thị số 09/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014

từ trang 23 đến trang 29
  19/09/2013

Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

từ trang 30 đến trang 33
  22/08/2013

Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ

từ trang 34 đến trang 35
  28/08/2013

Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 47
  28/08/2013

Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 48 đến trang 51
  29/08/2013

Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 52 đến trang 53
  18/09/2013

Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

từ trang 54 đến trang 55
  24/09/2013

Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 56 đến trang 57
  25/09/2013

Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 58 đến trang 59
  27/09/2013

Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 60 đến trang 61
  27/09/2013

Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 62 đến trang 63
  27/09/2013

Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 64 đến trang 65