Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 01 xuất bản ngày 15/01/2013: 14 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/12/2012

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

từ trang 04 đến trang 11
  27/12/2012

Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND v/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2013

từ trang 12 đến trang 19
  27/12/2012

Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2013

từ trang 20 đến trang 23
  27/12/2012

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013

từ trang 24 đến trang 27
  24/12/2012

Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013

từ trang 28 đến trang 39
  28/12/2012

Quyết định số 3649/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 15 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ/TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 40 đến trang 43
  28/12/2012

Quyết định số 3650/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 - 2020

từ trang 44 đến trang 77
  28/12/2012

Quyết định số 3651/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 78 đến trang 85
  03/01/2013

Thông báo số 01/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ tại Hội thảo về “Kiểm soát mức sinh và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” ngày 27/12/2012

từ trang 86 đến trang 88
  04/01/2013

Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

trang 89
  05/01/2013

Thông báo số 02/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

từ trang 90 đến trang 94
  10/01/2013

Thông báo số 03/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao về tiến độ, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)

từ trang 95 đến trang 96
  11/01/2013

Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ quản lý doanh nghiệp

trang 97
  11/01/2013

Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 98