Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 29 xuất bản ngày 31/12/2009: 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/12/2009

Nghị quyết số 191/2009/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010

từ trang 03 đến trang 09
  16/12/2009

Nghị quyết số 195/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 10 đến trang 89
  16/12/2009

Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 90 đến trang 96
  16/12/2009

Nghị quyết số 197/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 97 đến trang 103
  16/12/2009

Nghị quyết số 198/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh hỗ trợ Chương trình sản xuất lương thực năm 2010

từ trang 104 đến trang 105
  16/12/2009

Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015

từ trang 106 đến trang 107
  16/12/2009

Nghị quyết số 200/2009/NQ-HĐND v/v Thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên,hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 108 đến trang 109
  16/12/2009

Nghị quyết số 201/2009/NQ-HĐND về việc thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

từ trang 110 đến trang 111
  16/12/2009

Nghị quyết số 202/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010

từ trang 112 đến trang 113
  16/12/2009

Nghị quyết số 203/2009/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010

từ trang 114 đến trang 115
  16/12/2009

Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011

trang 116