Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 18 xuất bản ngày 31/12/2006: 26 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2006

Nghị quyết số 42/2006/ NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007

từ trang 04 đến trang 09
  14/12/2006

Nghị quyết số 43/2006/ NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007

từ trang 10 đến trang 12
  14/12/2006

Nghị quyết số 44/2006/ NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2007

từ trang 13 đến trang 14
  14/12/2006

Nghị quyết số 45/2006/ NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 2007

từ trang 15 đến trang 17
  14/12/2006

Nghị quyết số 46/2006/ NQ-HĐND về việc xây dựng một số xã thành phường trong giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 18 đến trang 19
  14/12/2006

Nghị quyết số 47/2006/ NQ-HĐND đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường, xã theo NĐ 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

trang 20
  14/12/2006

Nghị quyết số 48/2006/ NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 - 2010)

từ trang 21 đến trang 25
  28/12/2006

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường

trang 26
  28/12/2006

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

từ trang 27 đến trang 34
  28/12/2006

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 35 đến trang 38
  28/12/2006

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 39 đến trang 46
  27/12/2006

Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007NGHỊ

từ trang 47 đến trang 54
  27/12/2006

Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010

từ trang 55 đến trang 61
  27/12/2006

Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; năm 2007

từ trang 62 đến trang 65
  27/12/2006

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007

từ trang 66 đến trang 68
  27/12/2006

Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

từ trang 69 đến trang 71
  27/12/2006

Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn \

trang 72
  11/12/2006

Quyết định số 19/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô năm 2006 - 2007

từ trang 73 đến trang 74
  29/12/2006

Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007

từ trang 75 đến trang 80
  29/12/2006

Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007

từ trang 81 đến trang 86
  29/12/2006

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 87 đến trang 89
  28/12/2006

Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

từ trang 90 đến trang 94
  28/12/2006

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007

từ trang 95 đến trang 97
  28/12/2006

Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

từ trang 98 đến trang 99
  28/12/2006

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy

từ trang 100 đến trang 102
  28/12/2006

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007

từ trang 103 đến trang 106