Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20/06/2006: 29 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/05/2006

Nghị quyết số 57/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015

từ trang 05 đến trang 12
  17/05/2006

Nghị quyết số 58/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 17
  17/05/2006

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

từ trang 18 đến trang 25
  17/05/2006

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 26 đến trang 35
  17/05/2006

Nghị quyết số 61/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 36 đến trang 47
  17/05/2006

Nghị quyết số 62/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 48 đến trang 51
  17/05/2006

Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 52 đến trang 55
  17/05/2006

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 56 đến trang 59
  17/05/2006

Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

từ trang 60 đến trang 66
  17/05/2006

Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

từ trang 67 đến trang 72
  17/05/2006

Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010"

từ trang 73 đến trang 77
  09/05/2006

Quyết định số 09/2006/CT- UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2006

từ trang 78 đến trang 81
  16/05/2006

Quyết định số 1332/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ

từ trang 82 đến trang 84
  19/05/2006

Quyết định số 1379/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí

từ trang 85 đến trang 136
  22/05/2006

Quyết định số 10/2006/CT- UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006

từ trang 137 đến trang 139
  17/05/2006

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND v/v tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

từ trang 140 đến trang 141
  26/05/2006

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND-KXVII phát triển giao thông giai đoạn 2006 – 2010

từ trang 142 đến trang 144
  26/05/2006

Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND-KXVII về phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2006 – 2010

từ trang 145 đến trang 147
  26/05/2006

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND-KXVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010

từ trang 148 đến trang 150
  26/05/2006

Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND-KXVII xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010

từ trang 151 đến trang 153
  09/05/2006

Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

từ trang 154 đến trang 155
  09/05/2006

Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tăng cường an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa

trang 156
  09/05/2006

Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010

từ trang 157 đến trang 158
  18/05/2006

Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND v/v tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp năm học 2005 – 2006 và tuyển sinh năm học 2006 - 2007

từ trang 159 đến trang 160
  16/05/2006

Quyết định số 450/2006/QĐ-UBND ban hành đề án về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 – 2010

từ trang 161 đến trang 172
  16/05/2006

Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2004 - 2009

trang 173
  22/05/2006

Quyết định số 1403/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006

trang 174
  22/05/2006

Quyết định số 1404/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá giống cây lâm nghiệp, phân NPK trồng rừng sản xuất và cây phân tán dự án 661 năm 2006

từ trang 175 đến trang 176
  19/05/2006

Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc khắc phục sai phạm, tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng đất theo Luật Đất đai

từ trang 177 đến trang 179