Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 5-2020 : 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  22/04/2020

Quyết định số 847/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

  23/04/2020

Quyết định số 854/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện

  24/04/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

  24/04/2020

Quyết định số 877/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

  27/04/2020

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

  08/05/2020

Quyết định số 968/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng chính quyền và lĩnh vực Công chức viên chức, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  11/05/2020

Quyết định số 982/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện

  11/05/2020

Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã

  12/05/2020

Quyết định số 990/QĐ-UBND Về việc phân loại 28 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ sau khi sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021