Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 05 xuất bản ngày 24/04/2013: 7 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/03/2013

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 22
  23/04/2013

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND v/v phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên

từ trang 23 đến trang 24
  01/02/2013

Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

từ trang 25 đến trang 176
  24/04/2013

Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý II năm 2013

từ trang 177 đến trang 178
  03/04/2013

Chỉ thị số 03/CT-UBND về triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân

từ trang 179 đến trang 182
  18/04/2013

Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

từ trang 183 đến trang 186
  24/04/2013

Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện

từ trang 187 đến trang 188