Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chế độ - Chính sách : 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

  14/12/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

  14/12/2015

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

  14/12/2015

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021

  18/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016

  23/12/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở

  23/12/2015

Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  23/12/2015

Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.