Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế : 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

  14/12/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  18/12/2015

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

  18/12/2015

Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020

  18/12/2015

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

  25/12/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.

  25/12/2015

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020