Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước : 50 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/04/2015

Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  19/05/2015

Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/05/2015

Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân

  25/05/2015

Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

  26/05/2015

Quyết định số 1091/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ

  27/05/2015

Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  27/05/2015

Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ

  05/06/2015

Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

  05/06/2015

Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  11/06/2015

Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  22/06/2015

Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

  22/06/2015

Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  10/07/2015

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Khắc Thực

  17/07/2015

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vương Đức Thịnh

  07/08/2015

Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  07/08/2015

Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  07/08/2015

Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  07/08/2015

Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  07/08/2015

Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016

  07/08/2015

Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016