Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy : 22 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  01/07/2013

Quyết định số 651/2013/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Yên Lập

  29/08/2013

Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  24/09/2013

Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

  25/09/2013

Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

  27/09/2013

Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  27/09/2013

Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  27/09/2013

Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

  11/10/2013

Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  17/10/2013

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  22/10/2013

Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  23/10/2013

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  31/10/2013

Quyết định số 2778/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

  13/11/2013

Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ

  13/11/2013

Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  14/11/2013

Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  14/11/2013

Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

  19/11/2013

Quyết định số 2968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

  04/12/2013

Quyết định số 3123/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

  04/12/2013

Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  13/12/2013

Quyết định số 3212/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ