Tổng tập Công báo năm 2019

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 32 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/12/2018

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020

  21/12/2018

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  27/12/2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ

  10/01/2019

Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

  21/01/2019

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  21/01/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  30/01/2019

Chỉ thị số 02/CT-UBND vỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

  06/03/2019

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

  19/03/2019

Quyết định số 580/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ

  26/04/2019

Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tiêu chí 18.3 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  09/05/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 1522/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

  09/08/2019

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  14/08/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

  20/08/2019

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  23/08/2019

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  28/08/2019

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

  28/08/2019

Chỉ thị số 08/CT-UBND Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

  05/09/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

  06/09/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/09/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh