Tổng tập Công báo năm 2018

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 54 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/10/2017

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ

  25/10/2017

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND v/v phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  13/12/2017

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  19/12/2017

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

  19/12/2017

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 – 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

  19/12/2017

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  19/12/2017

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  29/12/2017

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  10/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

  19/01/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018

  02/02/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  02/02/2018

Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/02/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

  16/03/2018

Quyết định số 579/QĐ-UBND kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

  16/03/2018

Quyết định số 580/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

  20/03/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  04/04/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

  11/04/2018

Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

  20/04/2018

Quyết định số 06/2018/QD-UBND ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  10/05/2018

Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ