Tổng tập Công báo năm 2016

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 134 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2015

Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phù Ninh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh

  25/12/2015

Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì

  25/12/2015

Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba

  25/12/2015

Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn

  25/12/2015

Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Thao thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao

  25/12/2015

Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Khê thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Khê

  25/12/2015

Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn.

  25/12/2015

Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Đoan Hùng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng

  25/12/2015

Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề Sông Đà - Thanh Thủy thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy

  25/12/2015

Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Yên Lập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập

  25/12/2015

Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Hạ Hòa thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hạ Hòa

  28/12/2015

Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

  28/12/2015

Quyết định số 3361/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 3367/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016

  28/12/2015

Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 3369/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 2016

  29/12/2015

Quyết định số 3373/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 2016