Tổng tập Công báo năm 2016

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 59 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/12/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở

  23/12/2015

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  23/12/2015

Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  28/12/2015

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

  29/12/2015

Kế hoạch số 5427/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nư¬ớc tỉnh Phú Thọ năm 2016

  31/12/2015

Kế hoạch số 5491/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

  06/01/2016

Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ

  08/01/2016

Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Tân Phú, huyện Tân Sơn giai đoạn 2015-2020

  13/01/2016

Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ

  15/01/2016

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND v/v bổ sung quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

  18/01/2016

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

  18/01/2016

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  18/01/2016

Quyết định số 143/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Phú Thọ

  19/01/2016

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND v/v quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc

  28/01/2016

Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016-2021

  02/02/2016

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND v/v ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  03/02/2016

Quyết định số 307/QĐ-UBND v/v đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

  26/02/2016

Quyết định số 396/QĐ-UBND v/v công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2014.

  26/02/2016

Quyết định số 397/QĐ-UBND v/v công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2016.

  29/02/2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp năm 2016