Tổng tập Công báo năm 2013

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 51 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/12/2012

Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013

  28/12/2012

Quyết định số 3649/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 15 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ/TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  28/12/2012

Quyết định số 3650/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 - 2020

  28/12/2012

Quyết định số 3651/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

  24/01/2013

Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2013

  29/01/2013

Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  01/02/2013

Quyết định số 386 /QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

  01/02/2013

Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

  04/02/2013

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013

  06/03/2013

Quyết định số 02 /2013/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

  29/03/2013

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  23/04/2013

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND v/v phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên

  24/04/2013

Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý II năm 2013

  30/05/2013

Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)

  03/06/2013

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  11/06/2013

Quyết định số 07 /2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  28/06/2013

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  28/06/2013

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

  28/06/2013

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

  28/06/2013

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ