Tổng tập Công báo năm 2012

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 52 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/12/2011

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  28/12/2011

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2013

  28/12/2011

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

  28/12/2011

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020

  28/12/2011

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 2015

  30/12/2011

Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2012

  09/01/2012

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

  12/01/2012

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

  12/01/2012

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012

  12/01/2012

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  16/01/2012

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  17/01/2012

Kế hoạch số 153/KH-UBND tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012

  18/01/2012

Kế hoạch số 171/KH-UBND tổ chức chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” năm 2012

  15/02/2012

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011 đã hết hiệu lực pháp luật

  28/02/2012

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  02/03/2012

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  02/03/2012

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh

  05/03/2012

Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

  05/03/2012

Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010

  08/03/2012

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ