Tổng tập Công báo năm 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 144 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  04/01/2023

Quyết định số 11/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000

  05/01/2023

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

  06/01/2023

Quyết định số 26/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã: Dân Quyền, Hương Nộn - huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

  16/01/2023

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông và tổ chức thực hiện việc đặt biển báo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  17/01/2023

Quyết định số 115/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  17/01/2023

Quyết định số 122/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

  18/01/2023

Quyết định số 177/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện

  19/01/2023

Quyết định số 178/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp

  19/01/2023

Quyết định số 179/QĐ-UBND Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2022

  31/01/2023

Quyết định số 200/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  31/01/2023

Quyết định số 202/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  01/02/2023

Quyết định số 206/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Phú Thọ.

  03/02/2023

Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  03/02/2023

Quyết định số 275/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, Học kỳ II năm học 2022 - 2023

  07/02/2023

Quyết định số 254/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  07/02/2023

Quyết định số 255/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  07/02/2023

Quyết định số 256/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  15/02/2023

Quyết định số 302/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  15/02/2023

Quyết định số 305/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

  15/02/2023

Quyết định số 307/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ