Tổng tập Công báo năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 53 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2019

Quyết định số 3459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

  30/12/2019

Quyết định số 3460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

  30/12/2019

Quyết định số 3461/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

  30/12/2019

Quyết định số 3462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

  30/12/2019

Quyết định số 3463/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

  17/01/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

  17/01/2020

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  21/01/2020

Quyết định số 17/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 (đợt 1)

  17/02/2020

Quyết định số 295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

  04/03/2020

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  04/03/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  20/03/2020

Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

  24/03/2020

Quyết định số 06 /2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  27/03/2020

Chỉ thị số 03/CT-UBND Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

  22/04/2020

Quyết định số 847/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

  23/04/2020

Quyết định số 854/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện

  24/04/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

  24/04/2020

Quyết định số 877/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

  27/04/2020

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

  08/05/2020

Quyết định số 968/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng chính quyền và lĩnh vực Công chức viên chức, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ