Tổng tập Công báo năm 2024

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 79 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  03/01/2024

Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

  03/01/2024

Quyết định số 10/QĐ-UBND Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023

  08/01/2024

Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

  08/01/2024

Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  09/01/2024

Quyết định số 52/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đông Thành, huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

  10/01/2024

Quyết định số 60/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  10/01/2024

Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  12/01/2024

Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

  15/01/2024

Quyết định số 84/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

  15/01/2024

Quyết định số 87/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  16/01/2024

Quyết định số 94/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  17/01/2024

Quyết định số 106/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  17/01/2024

Quyết định số 97/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

  18/01/2024

Quyết định số 108/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

  19/01/2024

Quyết định số 121/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

  19/01/2024

Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  22/01/2024

Quyết định số 128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

  22/01/2024

Quyết định số 129/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  22/01/2024

Quyết định số 130/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

  24/01/2024

Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn quản lý của tỉnh Phú Thọ