Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 03 xuất bản ngày 15/01/2024: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/12/2023

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

từ trang 02 đến trang 03
  12/12/2023

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

từ trang 04 đến trang 05
  12/12/2023

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

từ trang 06 đến trang 07
  12/12/2023

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

từ trang 08 đến trang 12
  12/12/2023

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

từ trang 13 đến trang 21
  12/12/2023

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

từ trang 22 đến trang 23
  12/12/2023

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Tạm giao biên chế hành chính năm 2024

từ trang 24 đến trang 25
  12/12/2023

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Tạm giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024

từ trang 26 đến trang 27
  12/12/2023

Nghị quyết số 31 /NQ-HĐND Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024

từ trang 28 đến trang 31
  12/12/2023

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

từ trang 32 đến trang 33
  12/12/2023

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 34 đến trang 38
  12/12/2023

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

từ trang 39 đến trang 41
  12/12/2023

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

từ trang 42 đến trang 46
  12/12/2023

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024

từ trang 47 đến trang 49
  12/12/2023

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024

từ trang 50 đến trang 54
  12/12/2023

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về phân bổ vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

từ trang 55 đến trang 62