Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 24 xuất bản ngày 20/10/2023: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/10/2023

Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 06
  20/10/2023

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 09
  10/10/2023

Quyết định số 2137/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 10 đến trang 24
  12/10/2023

Quyết định số 2168/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

từ trang 25 đến trang 38
  12/10/2023

Quyết định số 2172/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 39 đến trang 42
  18/10/2023

Quyết định số 2212/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 4)

từ trang 43 đến trang 48
  18/10/2023

Quyết định số 2217/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

từ trang 49 đến trang 50
  19/10/2023

Quyết định số 2229/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 51 đến trang 91
  19/10/2023

Quyết định số 2230/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 92 đến trang 107
  19/10/2023

Quyết định số 2231/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 108 đến trang 113