Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 13 xuất bản ngày 22/06/2023: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/02/2023

Quyết định số 4/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 27
  04/04/2023

Quyết định số 7/2023/QĐ-UBND Quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương các cấp; Trình tự xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 30
  03/05/2023

Quyết định số 8/2023/QĐ-UBND Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025

từ trang 31 đến trang 33
  04/05/2023

Quyết định số 09 /2023/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 34 đến trang 35
  05/05/2023

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 42
  20/06/2023

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 53
  31/05/2023

Quyết định số 1101/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã: Yên Tập, Phú Khê - huyện Cẩm Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

từ trang 54 đến trang 55
  31/05/2023

Quyết định số 1109/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 56 đến trang 65
  02/06/2023

Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại

từ trang 66 đến trang 69