Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 02 xuất bản ngày 06/01/2023: 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/12/2023

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND Thông qua giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 06
  09/12/2022

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

từ trang 07 đến trang 09
  09/12/2022

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại các Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 14/11/2019, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 10 đến trang 80
  09/12/2022

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

từ trang 81 đến trang 85
  09/12/2022

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 86 đến trang 89
  09/12/2022

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

từ trang 90 đến trang 92
  09/12/2022

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

từ trang 93 đến trang 97
  09/12/2022

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023

từ trang 98 đến trang 102
  09/12/2022

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

từ trang 103 đến trang 104
  09/12/2022

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

từ trang 105 đến trang 106
  09/12/2022

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬

từ trang 107 đến trang 108