Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 14 xuất bản ngày 04/05/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  29/04/2021

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 07
  19/04/2021

Quyết định số 907/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 08 đến trang 13
  23/04/2021

Quyết định số 941/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 52
  26/04/2021

Quyết định số 951/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 54
  26/04/2021

Quyết định số 952/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 62
  26/04/2021

Chỉ thị số 06/CT-UBND Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021

từ trang 63 đến trang 66
  29/04/2021

Quyết định số 992/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Vân Phú, thành phố Việt Trì

từ trang 67 đến trang 69
  29/04/2021

Quyết định số 993/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020

từ trang 70 đến trang 75
  29/04/2021

Quyết định số 999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 (đợt 02 năm 2021)

từ trang 76 đến trang 81