Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 02 xuất bản ngày 05/01/2021: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/12/2020

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

từ trang 02 đến trang 04
  09/12/2020

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 06
  09/12/2020

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 07 đến trang 09
  09/12/2020

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 10 đến trang 12
  09/12/2020

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 14
  09/12/2020

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

từ trang 15 đến trang 17
  09/12/2020

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 18 đến trang 23
  09/12/2020

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng kéo dài (đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ), thuộc địa bàn thành phố Việt Trì

từ trang 24 đến trang 25
  09/12/2020

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 26 đến trang 29
  09/12/2020

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê chuẩn biên chế hành chính năm 2021

từ trang 30 đến trang 31
  09/12/2020

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

từ trang 32 đến trang 34
  09/12/2020

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

từ trang 35 đến trang 41
  09/12/2020

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 202

từ trang 42 đến trang 43
  09/12/2020

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Thông qua Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025

từ trang 44 đến trang 46
  09/12/2020

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

từ trang 47 đến trang 51
  09/12/2020

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 52