Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 26 xuất bản ngày 20/10/2021: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  02/10/2021

Quyết định số 2603/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 02 đến trang 03
  02/10/2021

Quyết định số 2465/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 04 đến trang 13
  03/10/2021

Quyết định số 2609/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 23
  04/10/2021

Quyết định số 4706/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 24 đến trang 34
  05/10/2021

Quyết định số 2495/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

từ trang 35 đến trang 48
  06/10/2021

Quyết định số 2500/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 49 đến trang 56
  07/10/2021

Quyết định số 2659/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

từ trang 57 đến trang 63
  08/10/2021

Quyết định số 2515/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 64 đến trang 65
  09/10/2021

Quyết định số 2537/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được nâng cấp, điều chỉnh mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ

từ trang 66 đến trang 75
  13/10/2021

Quyết định số 2608/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 76 đến trang 89