Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 25 xuất bản ngày 04/10/2021: 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/09/2021

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 04
  24/09/2021

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026

từ trang 05 đến trang 06
  17/09/2021

Quyết định số 2349/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 07 đến trang 12
  21/09/2021

Quyết định số 2367/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Đề cương, dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

từ trang 13 đến trang 17
  24/09/2021

Quyết định số 2401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 18 đến trang 29
  24/09/2021

Quyết định số 2406/QĐ-UBND Về việc công nhận Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

từ trang 30 đến trang 31
  24/09/2021

Quyết định số 2409/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

từ trang 32 đến trang 37
  27/09/2021

Quyết định số 2411/QĐ-UBND Công nhận xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 38
  27/09/2021

Quyết định số 2413/QĐ-UBND Công nhận xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 39
  27/09/2021

Quyết định số 2415/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Minh Phương, thành phố Việt Trì

từ trang 40 đến trang 43
  04/10/2021

Quyết định số 2472/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

từ trang 44 đến trang 51