Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 24 xuất bản ngày 15/09/2021: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/08/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

từ trang 02 đến trang 06
  11/08/2021

Quyết định số 2038/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đoan Hùng

từ trang 07 đến trang 22
  19/08/2021

Quyết định số 2096/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 23 đến trang 27
  23/08/2021

Quyết định số 2114/QĐ-UBND V/v Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 29
  30/08/2021

Quyết định số 2174/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2022

từ trang 30 đến trang 44
  31/08/2021

Quyết định số 2178/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2021

từ trang 45 đến trang 47
  13/09/2021

Quyết định số 2293/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 48 đến trang 52
  13/09/2021

Quyết định số 2299/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

từ trang 53 đến trang 54
  14/09/2021

Quyết định số 2302/QĐ-UBND V/v phê duyệt và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 106
  15/09/2021

Quyết định số 2311/QĐ-UBND Ban hành quy chế huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 107 đến trang 108