Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 21 xuất bản ngày 02/08/2021: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/07/2021

Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 08
  27/07/2021

Quyết định số 1892/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 09 đến trang 12
  28/07/2021

Quyết định số 1909/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 16
  28/07/2021

Chỉ thị số 10/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã

từ trang 17 đến trang 19
  29/07/2021

Quyết định số 1923/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

từ trang 20 đến trang 45
  30/07/2021

Quyết định số 1930/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

từ trang 46 đến trang 56
  30/07/2021

Quyết định số 1931/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

từ trang 57 đến trang 61
  01/08/2021

Quyết định số 1939/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 62 đến trang 64