Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 16 xuất bản ngày 25/05/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  12/05/2021

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 04
  19/05/2021

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 45
  17/05/2021

Quyết định số 1114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì (lần 2)

từ trang 46 đến trang 49
  18/05/2021

Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 50 đến trang 56
  19/05/2021

Quyết định số 1121/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng theo kế hoạch năm 2020

từ trang 57 đến trang 60
  19/05/2021

Quyết định số 1124/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 61 đến trang 74
  19/05/2021

Quyết định số 1138/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 75 đến trang 76
  20/05/2021

Quyết định số 1152/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

từ trang 77 đến trang 80
  25/05/2021

Quyết định số 1188/QĐ-UBND Công nhận xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 81