Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 xuất bản ngày 15/10/2019: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/11/2019

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức

từ trang 03 đến trang 06
  14/11/2019

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 07 đến trang 12
  05/11/2019

Quyết định số 16 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 24
  14/11/2019

Quyết định số 17 /2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 2213/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt

từ trang 25 đến trang 26
  14/11/2019

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 27 đến trang 118
  14/11/2019

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Trường THPT Chuyên Hùng Vương

từ trang 119 đến trang 121
  14/11/2019

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao, thuộc địa bàn huyện Thanh Ba

từ trang 122 đến trang 123
  14/11/2019

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ - huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn I)

từ trang 124 đến trang 126
  24/09/2019

Chỉ thị số 09/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

từ trang 127 đến trang 130