Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 15/09/2019: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/08/2019

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

từ trang 03 đến trang 04
  14/08/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

trang 05
  20/08/2019

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 06 đến trang 08
  23/08/2019

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 09 đến trang 46
  28/08/2019

Chỉ thị số 08/CT-UBND Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

từ trang 47 đến trang 50
  28/08/2019

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

từ trang 51 đến trang 52
  05/09/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 55
  06/09/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 56 đến trang 57
  12/09/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

từ trang 58 đến trang 59
  13/09/2019

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

từ trang 60 đến trang 61