Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 17/07/2019: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/07/2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 38
  16/07/2019

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 39 đến trang 41
  16/07/2019

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước

từ trang 42 đến trang 53
  16/07/2019

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 54 đến trang 61
  16/07/2019

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND Điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

từ trang 62 đến trang 63
  16/07/2019

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 64 đến trang 67
  16/07/2019

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 68 đến trang 70
  16/07/2019

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh bổ sung tại các Nghị quyết đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 71 đến trang 129