Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 12 xuất bản ngày 21/12/2018: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2018

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

từ trang 03 đến trang 07
  13/12/2018

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 08 đến trang 73
  13/12/2018

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 74 đến trang 77
  13/12/2018

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ

từ trang 78 đến trang 81
  13/12/2018

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2020

từ trang 82 đến trang 89
  13/12/2018

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh)

từ trang 90 đến trang 96
  13/12/2018

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020

từ trang 97 đến trang 98
  13/12/2018

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

từ trang 99 đến trang 104
  13/12/2018

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019

từ trang 105 đến trang 144