Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 11 xuất bản ngày 21/12/2018: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/12/2018

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

trang 03
  13/12/2018

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

từ trang 04 đến trang 37
  13/12/2018

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tân Sơn, huyện Tân Sơn (giai đoạn I)

từ trang 38 đến trang 40
  13/12/2018

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

từ trang 41 đến trang 42
  13/12/2018

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Hành chính công và Điều hành đô thị thông minh

từ trang 43 đến trang 44
  13/12/2018

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính năm 2019

từ trang 45 đến trang 46
  13/12/2018

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

từ trang 47 đến trang 48
  13/12/2018

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

từ trang 49 đến trang 53
  13/12/2018

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

từ trang 54 đến trang 56
  13/12/2018

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

từ trang 57 đến trang 166
  13/12/2018

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

từ trang 167 đến trang 169
  13/12/2018

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

từ trang 170 đến trang 172