Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 10 xuất bản ngày 21/12/2018: 6 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/11/2018

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 29
  19/12/2018

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019

từ trang 30 đến trang 37
  20/12/2018

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 49
  20/12/2018

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 50 đến trang 57
  21/12/2018

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 58 đến trang 75
  21/12/2018

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)

từ trang 76 đến trang 80