Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 05 xuất bản ngày 22/06/2018: 11 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/04/2018

Quyết định số 06/2018/QD-UBND ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 12
  18/05/2018

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 21
  21/05/2018

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

từ trang 22 đến trang 24
  01/06/2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

trang 25
  01/06/2018

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ

từ trang 26 đến trang 28
  18/06/2018

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

từ trang 29 đến trang 30
  18/06/2018

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

từ trang 31 đến trang 32
  11/04/2018

Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 36
  10/05/2018

Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

từ trang 37 đến trang 41
  28/05/2018

Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

trang 42
  28/05/2018

Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

trang 43