Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 04 xuất bản ngày 12/04/2018: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/02/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

từ trang 03 đến trang 10
  20/03/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 11 đến trang 18
  04/04/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

từ trang 19 đến trang 22
  16/03/2018

Quyết định số 579/QĐ-UBND kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

từ trang 23 đến trang 32
  16/03/2018

Quyết định số 580/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

từ trang 33 đến trang 45
  27/02/2018

Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 47
  29/03/2018

Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

trang 48
  04/04/2018

Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

trang 49