Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 xuất bản ngày 20/01/2018: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/10/2017

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 05
  25/10/2017

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND v/v phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

từ trang 06 đến trang 07
  13/12/2017

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 08 đến trang 15
  19/12/2017

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 16 đến trang 32
  19/12/2017

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 – 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 36
  19/12/2017

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 37 đến trang 42
  19/12/2017

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 53
  27/11/2017

Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 54 đến trang 59
  11/12/2017

Chỉ thị số 13/CT - UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình mới

từ trang 60 đến trang 62
  19/12/2017

Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

trang 63