Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 02 xuất bản ngày 15/02/2017: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/12/2016

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 11
  30/12/2016

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 17
  30/12/2016

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 32
  29/12/2016

Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dư án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 37
  29/12/2016

Quyết định số 3618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 42
  30/12/2016

Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 63
  28/12/2016

Quyết định số 3595/QĐ-UBND về việc chuyển Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ về trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

từ trang 64 đến trang 65
  10/01/2017

Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 66 đến trang 72
  13/01/2017

Quyết định số 84/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

từ trang 73 đến trang 96