Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 23 xuất bản ngày 22/12/2016: 7 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/12/2016

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

từ trang 03 đến trang 09
  08/12/2016

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

từ trang 10 đến trang 13
  08/12/2016

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 14 đến trang 34
  08/12/2016

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 35 đến trang 57
  08/12/2016

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về việc quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 58 đến trang 62
  08/12/2016

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 63 đến trang 68
  08/12/2016

Nghị quyết số 09/2016/NQ - HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020

từ trang 69 đến trang 85