Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 21 xuất bản ngày 21/10/2016: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  07/10/2016

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 03 đến trang 17
  19/10/2016

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 21
  17/10/2016

Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

từ trang 22 đến trang 54
  10/10/2016

Thông báo số 83/TB - UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thuỷ tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Việt Trì

từ trang 55 đến trang 59
  13/10/2016

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 60 đến trang 63
  17/10/2016

Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 2017

từ trang 64 đến trang 66
  03/10/2016

Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

từ trang 67 đến trang 68
  04/10/2016

Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ

từ trang 69 đến trang 70
  18/10/2016

Quyết định số 2631/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 71 đến trang 72
  18/10/2016

Quyết định số 2633/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

từ trang 73 đến trang 75
  12/10/2016

Thông báo số 85/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Đoan Hùng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh

từ trang 76 đến trang 78
  20/10/2016

Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị họp Ban Điều hành Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 79 đến trang 81